1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w
procesie zamawiania i realizacji zleceń jest AKORD Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Batorego 2A/119, 05-091 Ząbki.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem
adresu e-mail: dtp@akordcd.pl
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
– realizacji zamówionej usługi – podstawą prawną przetwarzania danych
jest realizacja zamówionej usługi
– marketingu produktów własnych – jeśli osoba fizyczna wyrazi na to
zgodę w tym celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych
osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych
celów.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres
przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do
czasu jej wycofania.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom IT (dostawca oprogramowania,
serwisy sprzedaży, pośrednicy w transakcjach bankowych) przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora danych w celu realizacji usługi, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z AKORD Sp. z o.o.
i wyłącznie zgodnie z wydanym im poleceniem.
8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania.
9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do przenoszenia
danych osobowych.
10. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, osobie, której dane są
przetwarzane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, osobie,
której dane są przetwarzane przysługuje prawo jej wycofania. Zgodę można
wycofać za pośrednictwem adresu e-mail: dtp@akordcd.pl.
12. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.